Privacy beleid

Disclaimer website, intellectuele eigendom en cookiebeleid

Deze website is eigendom van StaySolutions*. Op het gebruik van de website van StaySolutions zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van StaySolutions stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

StaySolutions besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. StaySolutions kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

StaySolutions is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Ook is StaySolutions niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het internet of de online verspreiding van informatie (zoals storingen, onderbrekingen, vertragingen, etc.), ongeacht of dit via de website van StaySolutions verloopt of via een ander online kanaal (bijvoorbeeld social media).

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Daarnaast aanvaardt StaySolutions geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens StaySolutions via deze website. StaySolutions aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

StaySolutions garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. StaySolutions aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

StaySolutions is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) voor alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StaySolutions.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten die aan StaySolutions, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van StaySolutions mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dit dwingend rechtelijk is toegestaan.

Cookies

StaySolutions maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser.

Google Analytics

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Contact informatie

StaySolutions ontvangt graag uw commentaar op deze gebruiksvoorwaarden. Als u van mening bent dat StaySolutions niet heeft gehandeld op grond van deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen met StaySolutions via info@staysolutions.nl of telefonisch via 088 01 22 625.

* Hieronder vallen de volgende vennootschappen, die allemaal onder de handelsnaam StaySolutions handelen, waaronder GoodStay, QualityStay, CleanStay, HuurSnel en FullSolutions Support.

Privacyverklaring

StaySolutions* hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt, vertrouwelijk behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG Privacywet stelt.

Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken en bewaren van persoonsgegevens
StaySolutions kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. Dit gebeurt altijd geanonimiseerd. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van StaySolutions. De verzamelde informatie wordt gebruikt om onze dienstverlening, website en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Gebruik van persoonsgegevens
StaySolutions verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. StaySolutions kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van StaySolutions. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

StaySolutions heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. StaySolutions zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels uw toestemming. In het geval van toestemming heeft u altijd het recht deze weer in te trekken.

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Doorgifte aan derden
StaySolutions verkoopt en/of verhuurt geen klantenlijsten aan derden. StaySolutions zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
o te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
o om de rechten of eigendom van StaySolutions te beschermen en verdedigen; en
o te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van StaySolutions of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. StaySolutions kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Bewaren persoonsgegevens
Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. StaySolutions zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

De privacy van de bezoekers aan onze website wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Veiligheid van persoonsgegevens
StaySolutions zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. StaySolutions bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Uw rechten
U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid).
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar privacy@staysolutions.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. StaySolutions zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigen van de Privacy statement

Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. StaySolutions zal periodiek de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. StaySolutions raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe StaySolutions uw informatie beschermt.

Contact

StaySolutions ontvangt graag uw commentaar over deze Privacyverklaring. Als u van mening bent dat StaySolutions niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy afdeling via privacy@staysolutions.nl of telefonisch via 088 01 22 625. StaySolutions wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

* Hieronder vallen de volgende vennootschappen, die allemaal onder de handelsnaam StaySolutions handelen, waaronder GoodStay, QualityStay, CleanStay, HuurSnel en FullSolutions Support.